Twee stuckx Slaven

In het archief van Portugees-Israƫlietische Gemeente zijn een aantal kwitanties terecht gekomen van de verkoop van slaven door de directeur Nova Zeelandia aan de Wilde Kust. Nova Zeelandia was de eerste naam voor de kolonie Essequebo (in het huidige Guyana).

Essequebo
  • novazeelandia1

    De directeur van (de kolonie aan) de Wilde Kust genaamd Nova Zeelandia (Essequebo), wordt bij deze geordonneerd bij loting te lever aan Mozes Bourgos twee stuks slaven, mits in de [recisse] hier onder uitdrukende de mans, vrouwen en jongelingen, met distinctie van de jaren, actum ter vergadering van de commissarissen over Novo Zeelandia, op 25 januari 1658.

  • novazeelandia2

    Ik, ondergetekende Rebecca Bourgos in naam van Moses Bourgos, beken uit krachte van de bovenstaande ordonnantie ontvangen te hebben van de Directeur van de Wilde Kust twee stuks slaven, te weten, een man en een vrouw. (…)

    Verzoek en beveel de heer Paulo Jacomo Pinto mijn borg op het verzoek deze betaling hierboven te doen aan de heren commissarissen (…).