Mislukte revolte in Demerary

In de nacht van 20 op 21 september 1789 probeerden zo’n dertig tot veertig met houwers en kapmessen bewapende slaven plantage de Uitvlugt in Demerary over te nemen. De opstandeling waren van plan om na de Uitvlugt de hele kolonie over te nemen. De opstand mislukt.

Petrus Gerardus Duker was als Raad Fiscaal belast was met de opsporing en bestraffing van de opstandelingen. In een brief aan zijn familie in Nederland doet hij verslag van het verloop van de opstand, de opsporing van de gevluchte opstandelingen en de wrede straffen die zij kregen.

Slaven-lokaties_04
 • opstand1

  Op donderdagochtend 21 september hoorden wij

  binnen Stabroek (hoofstad van de Demerary) al vroeg geruchten, maar losse geruchten als of

  er onraad op de kust was: rond 10 uur , toen wij

  in den Raad zaten (het Hof van Justitie was vergaderd) kreeg

  de Heer Directeur-Generaal Backer 2. spoedberichten van de West-

  Zee-kust, welken die geruchten bevestigdenen. De Raad brak

  op, omdat de leden, Planters zijnde, gaarne adirect naar huis

  wilden om orde op hun Plantages te stellen en ‘derzelver

  Negers in respect te houden’. — De Heer Backer gaf aanstonds

  orders tot het zenden van Assistentie: Ik bood mijzelf aan om

  in persoon naar de Westkust te gaan, ten einde op de plaats

  van den opstand zijnde beter te kunnen beordelen en direct in  het

  werk te stellen wat er nodig was de opstan te onderdrukken

  ; ik verzogt teffens dat mij

  een Lid uit de Regeering, in qualiteit van Commissaris

  mogt worden toegevoegd. Dit geschiedde; één Heer van

  Regeering was nog niet weg van Stabroek, en deeze liet

  zich overhaalen om met mij te gaan. — Voor 12.

  uuren ‘s middags waren wij reeds onder zeil met drie

  booten en 10. man en een Officier van boord van

  ‘s Lands Schip de Galaté.

  Op de Uitvlugt koomende (Plantage van den Heer

  Boode) waar de revolte dien nagt had begonnen, vonden

  wij alles in groote neerslagtigheid en vrees. Egter waren

  reeds 30. gewaapende Burgers met hunne Officieren te samen

 • opstand2

  getrokken; maar wat kon die handvol manschappen helpen om

  4. of 5. Plantages te bezetten en tegen een nieuwen aanval, die

  in de aanstaande nacht gevreesd werd, te dekken; te meer daar

  men niet wist of de Neegers die op de Plantages gebleven waren,

  vertrouwd konden worden, dan niet?

  De informatie  die wij bij onze aankomst

  op de Uitvlugt kregen, was: Dat des avonds te voren, circa

  9. uur, 30. á 40. stuks Negers, van de Plantages

  Vrees en hoop, de Leonora, en Groenwelde, van de Heeren Jonas,

  Stöcking, en Brandes, met houwers en kapmessen gewapend,

  op de Uitvlugt waren aangekomen, alwaar zij, gevoegd met

  enige Negers van den Heer Boode, de blanke Bedienden van

  laatstgemelden Heer in en bij zijn beneden woonhuis waren aan-

  gevallen, terwijl hij boven met zijn Directeur zat te souperen.

  Deze twee laatsten het geweld horende, en ziende een der

  Blanken vol wonden en zeer bebloed naar boven vluchten, hadden

  even de tijd om een geladen geweer en een paar pistolen met

  een houwer te krijgen: De rebellen kwamen met een vreselijk

  geschreeuw naar boven lopen, om den Heer Boode en zijnen

  Directeur te massacreeren, en dan de ammunitie te zien in

  hun geweld te krijgen, ten einde zoo veel te gemakkelijker in

  hunne onderneming tegen de andere Plantages te gebruiken.

  De tegenwoordigheid van geest en de moed van de twee laatst-

  gemelden was voorbeeldig: in plaats van te schieten liepen zij de

  Negers tot aan de trap tegemoet (waar niet veel ruimte was voor

  de menigte) en hielden de lopen voor de borst, zwerende

  hen tot stof te zullen schieten zoo zij niet direct weer naar beneden

 • opstand3

  gingen. De Negers die vooraan waren, deinsden terug, en die

  achter waren moesten hen volgen. Toen koelden zij hun woede op de

  tuinbaas, dien zij beneden bij het woonhuis vonden, en gaven hem

  13 vreselijke wonden: de stookbaas was bij de eersten aanval

  reeds vermoord. Ondertussen had de Heer Boode met zijn Di-

  recteur, een nieuwen aanval voorziende, in der haast nog eeige wapens geladen: naauwlijks

  waren zij daar klaar mee, of dezelfde troep kwam wederom met

  een ijselijk geschreeuw naar boven: maar op even dezelfde manier

  werden zij weggegejaagd, en na verloop van korte tijd nog

  voor de derde keer. Negers zijn over het

  algemeen lafhartig hier komt bij, dat zij niet allen gewaa-

  pend waren, vermits die van de Leonora en van Vrees en hoop,

  door hunne drift vervoerd, gelukkig een half uur vroeger

  dan afgesproken was op de Uitvlugt waren gekomen, en

  vóór dat het volk van deze laatste Plantage zich gewaapend

  had. — Zij weeken naar het bos. Ondertussen had-

  den drie van de Bomba’s (dit zijn de zwarte Officieren der Slaven) van den heer Boode, met eenige anderen

  zijner Negers, en meede eenigen van zijn huisvolk, hem om

  geweren gevraagd, om hem en zijne Plantage tegen

  een nieuwen aanval te beschermen: maar zeer voorzichtig

  had hij dat verzoek van de hand gewezen: Alles was verlooren

  had hij hun geweren toevertrouwd, gelijk een paar dagen later

  gebleken is.

  Wij informeerden ons verder bij de gekwetste Blanken, of

  zij de aanvallers gekend hadden: de een die het minst

  gekwetst was, schoon hij elf zwaare houwen hadgekregen, ver-

 • opstand4

  klaarde niemand te hebben gekend: de andere was te zwaar gewond;

  bovendien was hem het spreken belet door en houw in het kaakbeen waarbij hem zijn halve tong

  afgekapt was. De heer Boode en zijn directeur hadden ook niemand gekend van degenen die naar boven gelopen waren,

  uitgezonderd één huisjongen; maar dit werd nog met rust gelaten om geen alarm onder de andere Negers te brengen die mede

  schuldig konden zijn, en die bij het gevangen nemen van de jongen mogelijk zouden vluchten.

  Wij maakten toen onze dispositien om de Uitvlugt en de naburige Plantages

  van de Heeren Jonas, Stöcktin, Brandes, alsmede

  Metzorg van den Heer Hecke, dien nacht tegen een nieuwen aan-

  val te beschermen. Van onze 30 burgers, en 25 soldaaten

  als matrozen, plaatsten wij 10 man op iedere plantage,

  stelden overal voorposten uit van de vertrouwdste Negers, en

  patrouilleerden de hele nacht. Menigmaal hebben wij

  in de twee eerste nachten het geschreeuw van de weglopers gehoord

  en ons verbeeld dat zij kwamen aanrukken; doch zij hebben

  niet gedurfd, omdat, door contact met de opstandelingen die op de plantages,

  hun niet onbekend was

  dat er assistentie was gekomen en dat men hen verwachtte.

  De derde dag, toen de gewonde tuinbaas weer bij kennis was, verzochten wij

  hem op een lij te willen schrijven de namen van de aanvallers

  die hij gekend had: hij schreef en vijf op, en on-

  der die vijf (allen van den heer Boode) waren de drie Bomba’s

  die om geweren hadden gevraagd. Deze waren

 • opstand5

  niet gevlucht, omdat zij meenden in het donker niet herkend

  te zijn geweest in de menigte, en dan om het de weggelopenen

  wanneer zij weer zouden aanvallen, zoals verwacht werd,

  gemakkelijk te maken, door hen te helpen.

  Wij lieten ze alle 5 direct oppakken, alsmeede den bovengemel-

  den huisjongen die door den Hr. Boode en zijn Directeur was gekend ge-

  weest. Aanstonds hielden wij verhoor; maar zij klapten niet, en

  waren quasi de onschuldige mensen, die ‘t het best met hun meester

  voor hadden. Zij wierden niettemin opgesloten,

  en bij die gelegenheid vonden wij dat een der Bomba’s een scherp

  geslepen houwer in zijn lange broek verborgen had. Wij onder-

  vroegen wederom den Tuinbaas, die, schoon zijn einde naderde,

  gelukkig wederom bij volle verstand was. Wij noemden

  hem enige namen op die niet op de lij stonden, en hij schudde

  neen! Maar telkens als hem iemand genoemd werd van degenen

  die hij daags te voren op de lij had geschreven, knikte hij ja! en

  daarop stierf hij ‘s anderendaags. — Bij de zes die wij ge-

  vangen hadden lieten wij nog enige anderenverdachten oppakken

  en zonden ze te samen op naar Stabroek. Wij waren moreel zeker

  dat er zich meer schuldigen op de Plantage bevonden, maar

  wisten niet welken het waren, en we konden niet de hele slavenmacht van

  die plantage (meer dan 400 koppen) in hechtenis

  nemen; zoo dat wij niet op ons gemak waren. Maar

  behalve dat ons een klein detachement soldaten van Essequebo was

  toegezonden, kregen wij de vierde dag een zending van wel

  60 Indianen. Toen waren wij klaar, en nu was het de beurt

  der Negers geworden om te vrezen. Wij maakten jacht op jacht;

  de Indianen in ‘t bos; en wij met de burgers, soldaaten, en

   

 • opstand6

  matrozen op de achterdammen: dagelijks wierden er enigen gevan-

  gen, anderen doodgeschoten. Van de grenzen tussen Essequebo en

  Demerary kregen wij een Neger met 2 Negerinnen, alle drie van

  het complot; toen begon het te klappen: een dag later kregen wij

  een der voornaamste belhaamels; deze was van den Hr. Boode, en

  klapte ook; hij noemde nog enige schuldigen op van de Uitvlugt,

  die wij bij de kop lieten krijgen; en zoo begon het gehele

  kluwen zich mooi  te ontwinden.

  Den zevende dag. toen alles wederom stil en in rust was,

  en wij het detachement van Essequebo terug hadden ge-

  zonden, keerde ik naa Stabroek terug, na de burgers, die zeer afge-

  mat waren te hebben bedankt, en lde Indiaanen met de sol-

  daaten en matroozen op de kust achterlatend, met opdracht om te

  blijven jagen. Dit was zo’n succes, dat

  op 2 of 3 na, zij allen of doodgeschoten of in handen der justitie

  gevallen zijn. — Ik heb er 44 binnen Stabroek in hechtenis

  gehad: en omdat in dergelijke zeer kritieke gevallen niets zoo

  heilzaam is als een prompte expeditie van justitie, heeft het Hof

  zonder enige relache blijven doorzitten, en zijn in de tijd van vier

  weken vanaf mijn terugkomst van de Westkust, hun

  processen opgemaakt, de schuldigen veroordeeld, en geëxecuteerd ge-

  worden. De Executie heeft twee dagen geduurd, vrijdag en

  zaterdag van den 30e en 31e October. Van de 44 zijn er zes

  geabsolveerd geworden: drie wijven zijn gezweept en aan hun

  meesters terug gegeven; drie anderen (namelijk een man en twee

  wijven) gezweept en tot levenslang aan de ketting veroordeeld;

  12 Negers gehangen, en 20 levend geradbraakt:

  voorts zijn van deze 32 de koppen afgehouwen en op

 • opstand7

  het galgenveld op pinnen gesteld, de rompen der geradbraakten

  verbrand, en die der gehangenen in diepe putten gestoken, die vervol-

  gens met ongebluste kalk gedeeltelijk zijn opgevuld geworden.

  De Executie is met de uiterste regulariteit en decentie toegegaan.

  Duizenden negers waren van alle kanten door hunne meesters

  of directeuren naar Stabroek gezonden om ooggetuigen van deze

  strafoefening te zijn: doch wij hadden zulke goede

  voorzorgen genomen, dat er geen oploop van Negers te vrezen

  was: Stabroek had een Compagnie van 100 burgers in de wapenen;

  door het garnisoen was een kring rondom het schavot

  gesloten, en een gedeelte de equipage van ‘s Landts Schip de Gala-

  thé had het Fort en de hoofdwacht inmiddels betrokken.

  Deze revolte was door een paar zeer doortrapte Negers en

  een Mulat ontworpen. Hun vorneemen was de hele West-

  Zeekust af te lopen; vervolgens de Oostkust, en dan eindelijk de

  beide oevers de rivier; overal alle de Blanken dood te slaan

  (behalve de vrouwen, die zij voor hun gerief zouden hebben in

  leven gelaten) en zich dan met kracht van wapens, die zij op

  de plantages naar genoegen meenden te zullen vinden, in de

  bezitting hunner heerschappij te verdedigen tegen

  alle Blanken die van over zee mochten komen. — Er zijn niet

  minder dan zeven bomba’s, behorende tot vier plantages, onder

  dit complot geweest. Op de laatste zondag van Pinks-

  teren hadden zij hun Eedverbond met het drinken van elkaars

  bloed bekrachtigd.